Українська соборність: сторінки підручників

20.01.2020


Список літератури:

 1. Акт злуки УНР і ЗУНР // Лановик Б. Д. Історія України : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – С. 333–334.
 2. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р. Втрата влади Директорією // Історія України : посібник / за ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. – Київ : Академія, 2002. – С. 244. – (Альма-матер).
 3. Баханова С. С. Моделі української державності 1917–1922 років у сучасних шкільних підручниках з історії : монографія / С. С. Баханова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 248 с.
 4. Бойко О. Д. Західноукраїнська Народна Республіка // Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – С. 330–335. – (Альма-матер).
 5. Воронянский А. В. Злука УНР и ЗУНР // История Украины : учеб. пособие / А. В. Воронянский. – Харьков : Парус, 2005. – С. 347–348.
 6. Греченко В. А. Акт злуки // Історія України : модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / В. А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – С. 214.
 7. Законодавча діяльність ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР // Кульчицький В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – С. 184–187.
 8. Заруба В. М. Державно-правове значення злуки УНР та ЗУНР // Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Заруба. – Київ : Істина, 2006. – С. 207–208.
 9. Злука УНР та ЗУНР // Історія України ХІХ–ХХІ століть : практикум / за ред. Р. В. Лаврецького. – Київ : Знання, 2015. – С. 153–154.
 10. ЗУНР: реальність та можливості // Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939 роках : навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Комаров, В. Мисан та ін. – Київ : Генеза, 2004. – С. 85–88.
 11. Ковальчук В. П. Злука українських земель / В. П. Ковальчук // Історія України : навч. посіб. / за ред. М. О. Скрипника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 186–187.
 12. Кульчицький С. В. Декларація про об’єднання українських земель / С. В. Кульчицький, Ю. І. Шаповал // Новітня історія України (1914–1939) : підручник для 10 кл. / С. В. Кульчицький, Ю. І. Шаповал. – Київ : Генеза, 2003. – С. 115–117.
 13. Кульчицький С. В. Декларація про об’єднання українських земель в єдину державу / С. В. Кульчицький, Ю. Лебедєва // Історія України : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / С. В. Кульчицький, Ю. Лебедєва. – Київ : Генеза, 2010. – С. 285–286.
 14. Литвин В. Проголошення злуки українських земель // Історія України : підручник / В. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 445–449.
 15. Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – С. 142–143.
 16. Мицик Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – С. 358–359.
 17. Музиченко П. П. Злука ЗУНР і УНР // Історія держави і права України : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – С. 252–253. – (Вища освіта ХХІ століття).
 18. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Акт злуки УНР і ЗУНР. Проблеми відносин УНР і ЗУНР // Історія України / за ред. В. М. Литвина. – Київ : Знання-Прес, 2006. – С. 242–245.
 19. Овсій І. О. Початок дипломатичної діяльності Директорії. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР // Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) : навч. посіб. /     І. О. Овсій. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2002. – С. 171–175.
 20. Основи етнодержавознавства : підручник / за ред. Ю. І. Римаренка. – Київ : Либідь, 1997. – С. 262–266.
 21. Проголошення соборної Української Народної Республіки та її боротьба за незалежність // Історія України та її державності : навч. посіб. / за ред. Л. Є. Дещинського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – С. 212–217.
 22. Реєнт О. П. Злука УНР та ЗУНР / О. П. Реєнт, І. А. Коляда // Україна між світовими війнами (1914–1939). Події. Люди. Документи : нариси історії : навч. посіб. / О. П. Реєнт,       І. А. Коляда. – Київ : Школа, 2004. – С. 214–219.
 23. Світлична В. В. Доба Директорії УНР (грудень 1918–1920 рр). Злука УНР і ЗУНР // Історія України : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – 4-те вид., випр. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – С. 153–154.
 24. Симоненко Р. Г. Орієнтири визвольних змагань / Р. Г. Симоненко // Історія України : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 1997. – С. 251–252.
 25. Трофанчук Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 404–405.
 26. Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1919 р.) // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. : навч. посіб. / за ред. В. Д. Гончаренка. – Київ : Ін Юре, 1997. – Т. 2 : Лютий 1917 р. – 1996 р. – С. 82.