Університет в сучасному світі

20.05.2020


Список літератури:

 1. Азюковський О. Складові успіху сучасного університету / О. Азюковський, А. Барбась, О. Григор’єв та ін. // Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 28–38.
 2. Аніловська Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаченко. – Львів : Магнолія-2006, 2018. – 304 с.
 3. Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти / М. Бак // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 77–84.
 4. Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / авт. кол. : В. А. Зарва, В. М. Константінова, І. І. Лиман та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 286 с. : іл.
 5. Вебометричний рейтинг університетів світу // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 123–163.
 6. Вища освіта та Європейський освітній простір : навч. посіб. / Василь Крижко, Марк Елькін, Ольга Старокожко та ін. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 448 с.
 7. Власники університету – хто вони? Відповідь на питання дає Генрі Розовскі, почесний професор Гарварда // Вища школа. – 2017. – № 1. – С. 60–89.
 8. Гулецька Я. Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США : монографія / Я. Г. Гулецька. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 243 с.
 9. Ідея Університету : антологія / упоряд. : М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська ; відп. ред. М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с.
 10. Імператив якості: вчимось цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. / за ред. Т. Добка. – Львів : Манускрипт, 2014. – 572 с.
 11. Квієк М. Університет і держава : вивчення глобальних трансформацій / М. Квієк ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Таксон, 2009. – 380 с.
 12. Колотило М. Співвідношення впливу національної держави та влади ринку у формуванні місії сучасного Університету / М. Колотило // Філософія освіти : наук. часопис. – 2011. – № 1–2. – С. 313–321.
 13. Корсак К. Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа. – 2017. – № 5–6. – С. 23–31.
 14. Культурно-виховне середовище університету // Управління освітою : рефлексивний підхід : кол. монографія / за заг. ред. В. В. Крижка. – Бердянськ : Ткачук О. В. , 2016. – Розд. 7. – С. 471–541.
 15. Курбатов С. Дистанційна освіта як сутнісна складова інноваційної діяльності сучасного університету / С. Курбатов // Філософія освіти : наук. часопис. – 2011. – № 1–2. – С. 305–312.
 16. Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 18–22.
 17. Курбатов С. Якість вищої освіти в контексті інтернаціоналізації діяльності сучасного університету / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 40–44.
 18. Курило В. С. Забезпечення права на здобуття освіти особами, місцем проживання яких є територія проведення АТО, в університеті / В. С. Курило // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні : актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наук. праць / ред. кол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов та ін. – Київ : Сам, 2017. – 400 с.
 19. Лавриненко В. Роль міжнародного співробітництва в інтеграції університету в глобальній освітній і науково-дослідний простір / В. Лавриненко // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 13–17.
 20. Луговий В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі / В. Луговий, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 42–50.
 21. Марченко Д. Діджиталізація унівеситету / Д. Марченко, О. Брежнєв // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 34–43.
 22. Моторин Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України : результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища школа. – 2018. – № 9. – С. 32–50.
 23. Нестерова М. Соціальна згуртованість університетської спільноти / М. Нестерова, М. Дєліні, А. Заможський // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 42–50.
 24. Покликання університету : збірник наукових праць / відп. ред. О. Гомілко. – Київ : Веселка, 2005. – 304 с.
 25. Порев С. В. Університет і наука. Епістемологія, методологія і методика виробництва знань : монографія / С. В. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – 384 с.
 26. Романовський О. Університетська (академічна) корпоративна культура / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Освіта і управління. – 2011. – № 1. – С. 141–150.
 27. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті європейського простору вищої освіти / офіційний сайт М-ва освіти і науки України / Освіта і управління. – 2010. – № 1. – С. 45–51.
 28. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник / В. Ю.Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.
 29. Татомір І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти / І. Татомір // Вища школа. – 2018. – № 5–6. – С. 43–57.
 30. Топ-60 українських університетів згідно з рейтингом Вебометрика та їхнє місце у світовому рейтингу // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 164–168.
 31. Управління університетом : рефлексія системності // Управління освітою : рефлексивний підхід : кол. монографія / за заг. ред. В. В. Крижка. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – Розд. 4. – С. 265–297.
 32. Федяєва В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ – початку ХХІ ст. / В Федяєва // Вища школа. – 2017. – № 5–6. – С. 32–40.
 33. Як створити університет світового рівня. Рецепти від Світового банку // Вища школа. – 2018. – № 2. – С. 7–42.
 34. Яцунь О. Університетська освіта : шлях від ревізії до світоглядного переосмислення та визначення нових векторів розвитку / О. Яцунь // Вища школа. – 2017. – № 4. – С. 34–47.