Вісник свободи: 50 років з виходу першого номеру «Українського віснику»

23.01.2020


Список літератури:

 1. В’ячеслав Чорновіл // Нартов В. В. Видатні особистості України / В. В. Нартов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. – С. 330–335.
 2. Генерал Петро Григоренко : спогади, статті, матеріали / упоряд. та передмова О. Обертаса. – К. : Смолоскип, 2008. – 832 с.
 3. Деревінський В. Внесок В’ячеслава Чорновола у створення і діяльність УГС / В. Деревінський // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 84–91.
 4. За права людини і нації : політизація дисидентського руху // Грицак Я. Й. Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : навч. посіб. для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів іст. факультетів вузів, вчителів / Я. Й. Грицак. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2000. – С. 292–297.
 5. Зайцев Ю. Д. Кендзьор Ярослав-Петро Михайлович / Ю. Д. Зайцев // Енциклопедія Сучасної України. Т. 12. Кал-Киї / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [голов. редкол. тому : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2012. – С. 592–293.
 6. Зайцев Ю. Д. Косів Михайло Васильович / Ю. Д. Зайцев // Енциклопедія Сучасної України. Т. 14. Кол-Кос / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [голов. редкол. тому : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2014. – С. 659.
 7. Зайцев Ю. «Український вісник» / Ю. Зайцев // Довідник з історії України (А–Я) : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 962–963.
 8. Зародження та розвиток українського руху Опору в тоталітарній комуністичній системі // Історія України та її державності : навч. посіб. / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – 3-те вид., перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005. – С. 303–309.
 9. Кириченко С. Люди не зі страху / Світлана Кириченко // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 153 (серпень). – С. 66–106 ; № 155 (жовтень). – С. 85–124.
 10. Клопотання щодо епізоду, зв’язаного із журналом «Український вісник» // Чорновіл В. Твори. У 10-ти т. Т. 5. Публіцистика, документи, матеріали «Справи № 196» (1970–1984) / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 440–448.
 11. Колісник Ю. Інформаційна діяльність Української Гельсінської Спілки та її значення у здобутті державного суверенітету / Ю. Колісник // Молода нація : альманах. – 2006. – № 3. – С. 26–38.
 12. Колісник Ю. Українські нелегальні організації, неформальна преса і самвидав у контексті національно-визвольного руху України другої половини ХХ століття / Ю. Колісник // Молода нація : альманах. – 2007. – № 3. – С. 135–157.
 13. Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х – у 1980-ті рр. / І. Коляда, Р. Хомич // Історія в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 32–37.
 14. Косів Михайло Васильович // Рух опору в Україні (1960–1990) : енциклопедичний довідник / гол. ред. Осип Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 336–337.
 15. Лісовий В. С. Дисидентський рух / В. С. Лісовий // Енциклопедія Сучасної України. Т. 7. Ґ-Ді / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [голов. редкол. тому : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – К. : Інститут енциклопед. дослідж. НАН України, 2007. – С. 614–617.
 16. Марценішко В. Публіцистика Олеся Бердника і В’ячеслава Чорновола 60-х–70-х років: точки дотику / В. Марценішко, Ю. Волинець // Молода нація : альманах. – 2006. – № 3. – С. 171–183.
 17. Микола Руденко // Нартов В. В. Видатні особистості України / В. В. Нартов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. – С. 336–341.
 18. Овсієнко В. Оксана Мешко – козацька матір / В. Овсієнко // Українки в історії / за ред. д-ра іст. наук, проф. Валентини Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – С. 148–156.
 19. Пасічник М. С. Історія України : державні процеси , розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – 2-ге вид., стер. – К : Знання, 2006. – С. 618.
 20. Пахаренко В. Вузька дорога шістдесятників (штрихи до осмислення феномена) / В. Пахаренко // Молода нація : альманах. – 2006. – № 3. – С. 194–200.
 21. Пашко Атена Василівна // Рух опору в Україні (1960–1990) : енциклопедичний довідник / гол. ред. Осип Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 490–491.
 22. Плахотнюк Микола Григорович // Рух опору в Україні (1960–1990) : енциклопедичний довідник / гол. ред. Осип Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 499–501.
 23. Політична історія України. ХХ століття : у 6-ти т. / ред. кол. : І. Ф. Курас (голова) та ін. – К. : Генеза, 2002–2003. – Т. 6. : Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / О. М. Майборода (кер. тому), Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. – 2003. – 696 с.
 24. Самвидав // Сторінки історії України ХХ століття : посіб. для вчителя / за ред. С. В. Кульчицького ; упоряд. : В. П. Шевчук, А. А. Чуб та ін. – К. : Освіта, 1992. – С. 220–222.
 25. Світличний І. О. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; упоряд. М. Х. Коцюбинської та О. І. Неживого ; передм. та прим. М. Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – 816 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 26. Український Вісник : громадянський літературно-художній та суспільно-політичний журнал / відп. ред. В. Чорновіл. – Київ ; Львів, 1988. –194 с. – (Передрук Закордонного пред-ва Укр. Гельсін. Спілки ; вип. 8 (вересень 1987).
 27. «Український вісник» // Рух опору в Україні (1960–1990) : енциклопедичний довідник / гол. ред. Осип Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 672–673.
 28. Чорновіл В. Твори. У 10 т. Т. 1. Літературознавство. Критика. Журналістика / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл ; передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. – К. : Смолоскип, 2002. – 640 с. : іл.
 29. Чорновіл В. Твори. У 10 т. Т. 3. Український вісник : вип. І–VI / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл ; передм. М. Косів. – К. : Смолоскип, 2006. — 976 с.
 30. Шевченко О. Добрий вісник // Київська весна / упоряд. і ред. О. Шевченко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – С. 44–51.
 31. Balan B. Ukraїns’kyi visnyk (Ukrainian Herald) / B. Balan // Encyclopedia of Ukraine. Vol. 5. St–Z / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, 1993. – P. 483.