Воскресіння імен: Є. Плужник і М. Хвильовий

11.12.2018


Список літератури:

1.Агєєва В. Проблеми розвитку «малої» прози в журнальній критиці 20-х років / В. Агєєва // 20-і роки : літературні дискусії, полеміки / упоряд. В. Г. Дончик. – К. : Дніпро, 1991. – С. 124 – 170. [ Про М. Хвильового]

2.Гординський С. Поезія Миколи Хвильового // На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади / С. Гординський. – Львів : Світ, 2004. – С. 174 – 185.

3.Городнюк Н. Речовий код роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» в аспекті кросдискурсивності / Н. Городнюк // Res incoqnita : семіотика речі у східнослов’янському модерністському романі 1-ї пол. ХХ ст. : монографія / Н. Городнюк. – Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. – С. 86 – 97.

4.Гречанюк С. День повернення Миколи Хвильового / С. Гречанюк // На тлі ХХ століття / С. Гречанюк. – К. : Радянський письменник, 1990. – С. 99 – 138.

5.Доценко Р. І. Вапліте / Р. І. Доценко // Енциклопедія сучасної України. – Т. 4. – С. 70.

6.Євген Плужник // Живиця : хрестоматія української літератури ХХ століття / за ред. М. Конончука. – К. : Твім інтер, 1998. – С. 517 – 542.

7.Євген Плужник // Розстріляне відродження : антологія 1917 -1933 : поезія-проза-драма-есей / упоряд., передм., післям. Ю. Лавріненка ; післям. Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 283 – 297.

8.Євген Плужник // Українська література : хрестоматія для 11 кл. / упоряд. : Т. О. Харахоріна, Т. В. Ткачук, В. С. Адаменко. – Донецьк : ВКФ «БАО», 1999. – С. 43 – 46.

9.Євген Плужник // Українське диво : поетична антологія / за ред. В. Коломійця. – К. : Український письменник, 2005. – С. 204 – 221.

10.Євген Плужник // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. / упоряд. Яременко В. – К. : Рось, 1994. – С. 223 – 256.

11.Жулинський М. Микола Хвильовий / М. Жулинський // Із забуття – в безсмертя / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 264 – 303.

12.Жулинський М. Г. Микола Хвильовий / М. Г. Жулинський. – К. : Знання, 1991. – 32 с.

13.Зеров М. Євразійський ренесанс і пошехонські сосни / М. Зеров // Твори : в 2 т. Т. 2. Історико-літературні та літературознавчі праці / М. Зеров. – К. : Дніпро, 1990. – С. 573 – 581.

14.Ленська С. В. Семантика побуту в малій прозі М. Хвильового / С. В. Ленська // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 83 – 91. – (Серія «Лінгвістика і літературознавство»).

15.Марко В. П. Етюди про Миколу Хвильового / В. П. Марко // Стежки до таїни слова : літературознавчі й методичні студії / В. П. Марко. – Кіровоград : Степ, 2007. – С 143 – 159.

16.Мельник В. Євген Плужник / В. Мельник // … З порога смерті… Письменники України – жертви сталінських репресій : вип. 1 / упоряд. О. Г. Мусієнко. – К. : Радянський письменник, 1991. – С. 366 – 368.

17.Микола Хвильовий // AD FONTES ! До першоджерел ! / упоряд. Яременко В. В. – К. : Молодь, 2004. – С. 293 – 398.

18.Микола Хвильовий // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П. П. Кононенка. – К. : Рад. школа, 1991. – С. 595 – 609.

19.Микола Хвильовий // Розстріляне відродження : антологія 1917 – 1933 : поезія–проза–драма–есей / упоряд., передм., післям. Ю. Лавріненка ; післям. Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 803 – 834.

20.Микола Хвильовий // Срібний птах : хрестоматія з української літератури для 11 кл. / упоряд. Г. Семенюк. – К. : Освіта, 2006. – С. 111 – 141.

21.Микола Хвильовий // Українська література : хрестоматія для 11 кл. / упоряд. : Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. – Донецьк : ВКФ «БАО», 1999. – С. 3 – 33.

22.Микола Хвильовий // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. / упоряд. Яременко В. – К. : Рось, 1994. – С. 654 – 688.

23.Микола Хвильовий // Хрестоматія з української літератури ХХ століття / упоряд. П. П. Кононенко та ін. – К. : ТОВ «ЛДЛ» 1998. – С. 29 – 75.

24.Мовчан Р. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер’єрі / Р. Мовчан. – К. : Стилос, 2008. – 544 с.

25.Наєнко М. Микола Хвильовий / М. Наєнко // …З порога смерті…Письменники України – жертви сталінських репресій : вип. 1 / упоряд. О. Г. Мусієнко. – К. : Радянський письменник, 1991. – С. 437 – 440.

26.Плужник Є. П. Змова у Києві : роман, п’єси / Є. П. Плужник ; упоряд., передм. та прим. Л. В. Череватенко. – К. : Укр. письменник, 1992. – 428 с.

27.Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : науково-документальне видання / упоряд. Ю. Шаповал. – К. : Темпора, 2009. – 296 с.

28.Скирда Л. М. Євген Плужник : нарис життя і творчості / Л. М. Скирда. – К. : Дніпро, 1989. – 151 с. – (Літературний портрет).

29.Ткачук М. Євген Плужник // Українська література ХХ століття : монографія / М. Ткачук. – Тернопіль, 2014. – С. 157 – 172.

30.Токмань Г. Л. Жар думок Євгена Плужника : лірика як художньо-філософський феномен / Г. Л. Токмань. – К., 1999. – 163 с.

31.Токмань Г. Чи знав Євген Плужник, що він екзистенціаліст ? / Г. Токмань // Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту : вибрані студії / Г. Токмань. – Ніжин : Лисенко М. М., 2016. – С. 11 – 15.

32.Фащенко В. «Чия правда, чия кривда?» Тарас Шевченко і Микола Хвильовий // У глибинах людського буття : літературознавчі студії / В. Фащенко. – Одеса : Маяк , 2005. – С. 623 – 638.

33.Хаперська М. В. Героїня пост революційного повсякдення : образ «нової жінки» в новелі Миколи Хвильового «Кіт у чоботях» / М. В. Хаперська // Актуальні проблеми слов’янської  філології : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26. – Ч. 1. – С. 334 – 341. – (Серія : лінгвістика і літературознавство).

34.Хвильовий М. Вибрані твори / М. Хвильовий. – Харків : Ранок, 2008. – 352 с. – (Серія «Програма з літератури»).

35.Хвильовий М. Твори : в 2-х т. / М. Хвильовий. – К. : Дніпро, 1990.

36.Хвильовий М. Україна чи Малоросія ? / М. Хвильовий // Хрестоматія з української літератури ХХ століття / упоряд. П. П. Кононенко та ін. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – С. 23 – 28.

37.Шерех Ю. Літ Ікара (Памфлети Миколи Хвильового) / Ю. Шерех // Третя сторожа : літ-ра, мистецтво, ідеології / Шерех Ю. – К. : Дніпро, 1993. – С. 266 – 331.

Періодичні видання:

1.Голик О. Конфлікт душі, або «… і бачив я звіра і бачив я людину» (М. Хвильовий) / О. Голик // Українська мова і література в школах України. – 2018. – №10. – С. 32 – 38.

2.Морозюк В. М. Микола Хвильовий «Я (Романтика)». 11 кл. / В. М. Морозюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 27. – С. 20 – 27.

3.Соловій Я. «Я ( романтика )» Миколи Хвильового. Проблема добра і зла, внутрішнього роздвоєння людини. Жорстокість і фанатизм головного героя / Я. Соловій // Українська мова та література. – 2018. – №15 (16). – С. 33 – 38.

4.Клепач Т. М. «Як же  українська література без Миколи Хвильового ?» 11кл. : до 85-річчя від дня загибелі М. Хвильового / Т. М. Клепач // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. — № 16 ( 18 ). – С. 61 – 67.