Вивчаємо авторське право

21.04.2017

23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права


Список використаної літератури:

1. Афанасьєва К.О. Авторське право : практичний посібник / К.О. Афанасьєва. — К. : Атіка, 2006. — 224 с.

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / І.І. Дахно. – К. : Либідь, 2003. – 200 с.

4. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посібник / Б.А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

5. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : підручник / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 208 с.

6. Кравченко Н.В. Патентознавство та авторське право: навч. посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» / Н.В. Кравченко. — Бердянськ : БДПУ, 2014. — 212 с.

7. Кравченко Н.В. Правові основи захисту інформації : навч. посібник для студ. напряму підготовки «Професійна освіта. Обробка та захист інформації в комп. системах та мережах» / Н.В. Кравченко. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 137 с.

8. Кудрявцева С.П. Авторське право і мережеві технології / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос // Міжнародна інформація / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К. : Вид. дім. «Слово», 2005. – С. 292 – 319.

9. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю.М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2005. – 428 с.

10. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності : навч. посібник / А.І. Марущак. – К. : Вид. дім «Скіф»; КНТ, 2008. – 344 с.

11. Пастухов О.М. Авторське право в інтернеті / О.М. Пастухов. – К. : Школа, 2004. – 144 с.

12. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник / О.А. Підопригора. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

13. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : навч. посібник / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

14. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Концерн «Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

Періодичні видання:

1. Абдуліна Ірина. Деякі аспекти колективного управління авторськими правами в Україні / Ірина Абдуліна // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 11. – С. 7 – 10.

2. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 63 – 68.

3. Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього / Ю. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3.– С. 127 – 138.

4. Афян Артем. Щодо моніторингу стану захисту авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / Артем Афян // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 2. – С. 4 – 8.

5. Бернатович Олександр. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті / Олександр Бернатович // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 1. – С. 66 – 70.

6. Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності / О. Бутнік-Сіверський // Право України. – 2011. – № 3. – С. 149 – 157.

7. Гончарук Юрій. Пропозиції до концепції патентної реформи в Україні / Юрій Гончарук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 7. – С. 67 – 70.

8. Жарінова Алла. Інтелектуальна власність – інструмент успішного бізнесу / Алла Жарінова // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 9. – С. 4 – 6.

9. Запорожець І. Управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності : пошук нових методів здійснення / І. Запорожець // Право України. – 2008. – № 1. – С. 71 – 73.

10. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92 – 100.

11. Клюк Віктор. Адміністративний аспект захисту авторського права і суміжних прав на сучасному етапі в Україні / Віктор Клюк // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 4. – С. 16 – 19.

12. Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина / О. Кохановська // Право України. – 2014. – № 6. – С. 75 – 83.

13. Красніков Василь. Статус відомств з інтелектуальної власності країн Європейського Співтовариства та інших провідних країн світу / Василь Красніков // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 8. – С. 13 – 18.

14. Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. Крижна // Право України. – 2011. — № 3. – С. 60 – 65.

15. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21 – 29.

16. Лопатін В. Продавці і покупці інтелектуальної власності / В. Лопатін // Право України. – 2011. – № 3. – С. 113 – 126.

17. Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В. Макода // Право України. – 2012. – № 9.– С. 128 – 142.

18. Мироненко Н. Захист прав на торгівельні марки : українська практика та європейський досвід / Н. Мироненко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 30 – 39.

19. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні : досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3 . – С. 4 – 20.

20. Орлюк Олена. Інтелектуальна власність – великі можливості та великі шахрайства: як подолати виклики, що стоять перед Україною? / Олена Орлюк // Юридичний вісник України. – 2017. – № 10 (10–16 березня). – С. 10 – 11.

21. Пєтухов Іван. Про законопроект щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / Іван Пєтухов // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 10. – С. 12 – 15.

22. Сосновський Микола. Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав / Микола Сосновський // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. — № 11. – С. 26 – 28.

23. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. — 2011. — № 3. – С. 45 – 59.

24. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / О. Тверезенко // Право України. – 2011. — № 3. – С. 139 — 148.

25. Фічор Міхалі. Експерт ЄС про законотворення в сфері інтелектуальної власності / Міхалі Фічор // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. — № 6. – С. 10 – 16.

26. Харитонова О. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов’язаних з ними відносин / О. Харитонова, Є. Харитонов // Право України. – 2012. — № 9. – С. 143 – 155.

27. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. Харитонова // Право України. – 2011. — № 3. – С. 66 – 77.

28. Харитонова О. Цивільний кодекс України і проблеми вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність / О. Харитонова // Право України. – 2014. — № 2. – С. 139 – 149.

29. Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? / Т. Ярошевська // Право України. – 2008. — № 4. – С. 41 – 44.