Вища школа. На шляху змін

22.04.2019


Список використаної літератури:

 1. Актуальні проблеми дошкільної освіти : теорія і практика в умовах вищого навчального закладу / за ред. С. О. Нікітчиної. – Київ : Слово, 2014. – 369 с.
 2. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.
 3. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька область / НАПН України ; ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) та ін. ; ред. кол. тому : І. П. Аносов (гол.) та ін. – Київ : Знання України, 2009. – 431 с.
 4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
 5. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
 6. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища : навч. посіб. / О. І. Гуренко. – Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2007. – 168 с.
 7. Дебіч М. Мобільність студентів і якість вищої освіти в європейському освітньому і науковому просторі / М. Дебіч // Вища школа. – 2019. – № 1 (174). – С. 34–51.
 8. Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327 с.
 9. Коновальська Л. О. Методична компетентність майбутніх учителів фізичної культури : теоретичний аспект / Л. О. Коновальська. – Київ : Козярі, 2008. – 60 с.
 10. Коротяєв Б. І. Освітній простір : очікування та виклики часу й життя : монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 308 с.
 11. Кривильова О. А. Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності : монографія / О. А. Кривильова. – Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2008. – 200 с.
 12. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – 486 с.
 13. Кучерявий О. Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі : аспекти проектування : монографія / О. Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2012. – 280 с.
 14. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищий школі : навч. посіб. / О. Г. Кучерявий. – Київ : Освіта України, 2010. – 200 с.
 15. Мартиненко С. Педагогічне моделювання освітнього середовища університету в умовах євроінтеграції / С. Мартиненко // Освітній простір України. – 2018. – № 14. – С. 22–30.
 16. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація : навч. посіб. / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997. – 168 с.
 17. Наукова-дослідна робота інститутів післядипломної педагогічної освіти із загальноосвітніми школами та дошкільними навчальними закладами / М. О. Фролов, Н. Ф. Денисенко, Є. М. Павлютенков, О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : Прем’єр, 2004. – 144 с.
 18. Олексенко В. Становлення професійно та соціально значущих рис характеру у студентів / В. Олексенко // Вища школа. – 2019. – № 1 (174). – С. 16–26.
 19. Омеляненко В. Л. Педагогіка : завдання і ситуації : практикум / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський, Л. П. Вовк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423 с.
 20. Омеляненко С. В. Педагогіка : тестові завдання : навч. посіб. / С. В. Омеляненко. – Київ : Знання, 2008. – 391 с.
 21. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 399 с.
 22. Програма навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» / розробн. М. А. Порошенко. – Київ : Агентство Україна, 2019. – 60 с.
 23. Проніков О. К. Підготовка учителя фізичної культури. Історія. Сьогодення. Перспектива : навч. посіб. / О. К. Проніков. – Київ : Кондор, 2016. – 422 с.
 24. Самсутіна Н. М. Методичні засади формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури : монографія / Н. М. Самсутіна. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2014. – 192 с.
 25. Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти : тезаурус наукового дослідження : наукове видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – Київ : Екмо, 2010. – 362 с.
 26. Стратегії підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / Н. Г. Пахомова, О. О. Лінник, О. В. Ревуцька та ін. ; за ред. Г. О. Лопатіної. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 436 с.
 27. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 456 с.
 28. Фунтікова О. О. Викладання методик дошкільної освіти : навч. посіб. / О. О. Фунтікова, К. Й. Щербакова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 192 с.
 29. Цвєткова Г. Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю : критерії та показники / Г. Цвєткова, Е. Панасенко // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 53–62.
 30. Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посібник / А. М. Черній ; за заг. ред. І. І. Ібадуліна. – Київ : Арістей, 2004. – 232 с.
 31. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 5-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 307 с.