Вища школа України: інтеграція в світовий академічний простір

22.04.2021


Список літератури:

 1. Анісімова О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти : моделі та механізми / О. Ю. Анісімова // Освітня аналітика України. – 2019. – № 3. – С. 97–110.
 2. Артемов В. Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості імплементації / В. Артемов // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 20–30.
 3. Бебко С. Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду / С. Бебко // Вища школа. – 2018. – № 3. – С. 62–70.
 4. Богданов І. Бердянський державний педагогічний університет : нові вектори розвитку / І. Богданов // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 16–21.
 5. Вища освіта в контексті євроінтеграції та світової глобалізації // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні : актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць / ред. кол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов та ін. . – Київ : Сам, 2017. – 400 с.
 6. Вища освіта та Європейський освітній простір : навч. посіб. / Василь Крижко, Марк Елькін, Ольга Старокожко та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 448 с.
 7. Від контролю до культури якості : перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / за ред. : С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с.
 8. Власюк О. Проблеми євроінтеграційного поступу системи вищої освіти України / О. Власюк, Т. Дараган, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 18–31.
 9. Гогунський В. SCOPUS : публікації науковців України / В. Гогунський, А. Білощицький // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 104–106.
 10. Гуменна О. Реалізація програм спільних/подвійних ступенів : європейський вимір / О. Гуменна // Вища школа. – 2019. – № 8. – С. 90–96.
 11. 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні : збірка есеїв / ред. кол. : О. Галета, І. Ділай, О. Кульчинська та ін. ; пер. з англ. Т. Некряч. – Київ : АДЕФ-Україна, 2017. – 256 с.
 12. Дебич М. Мобільність студентів і якість вищої освіти в європейському освітньому і науковому просторі/ М. Дебич // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 34–50.
 13. Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти : європейський вимір для України / М. Дебич. // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 33–42.
 14. Дебич М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу – світова тенденція / М. Дебич, О. Гуменна // Вища школа. – 2019. – № 3. – С. 54–63.
 15. Дебич М. Якість вищої освіти в умовах інтернаціоналізації / М. Дебич // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 76–83.
 16. Дівінська Н. Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ / Н. Дівінська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 62–67.
 17. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача / пер. з англ. ; за ред. : д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича, д-ра пед. наук доц. Ж. В. Таланової. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 106 с.
 18. Європейські цінності міжкультурної комунікації в університетській спільноті / М. Нестерова, О. Яценко, М. Дєліні, Г. Валєнса // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 47–52.
 19. Загірняк М. Про користування можливостями міжнародної бази даних SCOPUS / М. Загірняк, А. Костенко // Вища школа. – 2017. – № 5–6. – С. 48–55.
 20. Загірняк М. Уніфікація та детермінація вимог до підготовки PhD-дисертацій: недоцільне ускладнення чи необхідна умова / М. Загірняк, А. Некрасов, В. Бахарєв // Вища школа. – 2018. – № 1. – С. 7–18.
 21. Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : колективна монографія / за наук. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 430 с.
 22. Коваленко В. Універсальні критерії та стандарти змісту освітніх наукових текстів / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 39–43.
 23. Коваленко О. Статути європейських та українських університетів : порівняльна характеристика / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2020. – № 3. – С. 79–86.
 24. Козієвська О. Академічна мобільність : причини вибору навчання за кордоном / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 88–97.
 25. Козієвська О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 98–107.
 26. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах : теорія та практика : колективна монографія / Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с.
 27. Корсак К. Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті світових університетських рейтингів / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 39–46.
 28. Корсак О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти / О. Корсак // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 78–83.
 29. Косенко О. Європейський Союз та Україна : спільне і відмінне у вищій освіті / О. Косенко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 81–86.
 30. Кузнєцов К. В. Реалізація права на академічну мобільність / К. В. Кузнєцов // Освітня аналітика України. – 2019. – № 3. – С. 32–41.
 31. Курбатов С. Роль студентства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти європейських країн / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 74–77.
 32. Курбатов С. Якість вищої освіти в контексті інтернаціоналізації діяльності сучасного університету / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 40–44.
 33. Лиман І. Міжнародні зв’язки Бердянського державного педагогічного університету / І. Лиман // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 46–53.
 34. Лисак О. Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності / О. Лисак // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 68–73.
 35. Локальні системи управління якістю : світовий досвід та українські практики побудови / за ред. : Т. В. Фінікова, В. І. Терещука. – Київ : Таксон, 2018. – 316 с.
 36. Луговий В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі / В. Луговий, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 42–50.
 37. Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі : матеріали Шостої щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (м. Дніпропетровськ, 17–19 лютого 2005 р.) / відп. за вип. І. А. Бєляєва. – Київ : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 154 с.
 38. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : колективна монографія / за заг. ред. Г. Луценка. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А. , 2017. – 272 с.
 39. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / пер. з англ. Нац. експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра тех. наук, проф. Ю. М. Рашкевича. — Київ : Поліграф плюс, 2016. — 80 с.
 40. Міжнародна діяльність Бердянського державного педагогічного університету // Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / авт. кол. : В. А. Зарва, В. М. Константінова, І. І. Лиман та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 260–266.
 41. Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 23–25 травня 2011 р.) / гол. ред. чл.-кор. НАПН України, д-р філос. наук, проф. Є. Суліма. – Маріуполь : МДУ, 2011. – 565 с.
 42. Нестерова М. Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті : європейські практики молодіжної роботи / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 45–49.
 43. Нестерова М. Соціальна згуртованість та спільні європейські цінності в системі вищої педагогічної освіти України / М. Нестерова, А. Цимбал // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 53–58.
 44. Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 64–70.
 45. Освіта і Болонський процес : українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» : збірник статей / В. В. Зелюк, С. Ф. Клепко, Л. І. Нічуговська та ін. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 248 с.
 46. Півняк Г. Дніпровська політехніка – шлях до світової освітянської спільноти / Г. Півняк, О. Шашенко, К. Тюхменьова // Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 7–11.
 47. Подлєсний С. Реформування технічної освіти України на основі застосування міжнародних стандартів EAFSG та CDIO / С. Подлєсний, О. Тарасов, О. Періг // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 7–22.
 48. Порев С. В. Університет і наука. Епістемологія, методологія і методика виробництва знань : монографія / С. В. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – 384 с.
 49. Раков С. А. Аналітичні дослідження в галузі освіти ОЕСР : світовий і український контексти / С. А. Раков // Освітня аналітика України. – 2018. – № 3. – С. 44–55.
 50. Рашкевич Ю. В. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю. В. Рашкевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
 51. Розроблення освітніх програм : метод. реком. / авт. кол. : В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. — Київ : Пріоритети, 2014. — 120 с.
 52. Сєнічева О. А. Міжнародне співробітництво / О. А. Сєнічева // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 159–208.
 53. Силадій І. Нові тенденції розвитку вітчизняної освіти / І. Силадій // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 59–64.
 54. Сікорський П. Формування нових технологій навчання у закладах вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 68–76.
 55. Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства / О. Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 55–61.
 56. Хоружий Г. Конструктивний підхід у навчанні : з досвіду діяльності центрів компетентностей у Європейських університетах / Г. Хоружий, Л. Хоружа // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 57–67.
 57. Центр ґендерних досліджень БДПУ : діяльність за 2002–2013 рр. / відп. ред. М. М. Варикаша. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 140 с.
 58. Шевченко О. Ю. Національний портал забезпечення якості вищої освіти : інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко, В. В. Сокол, О. Л. Шевченко. – Львів : Видавець Конкевич О. С. – 32 с.
 59. Щудло С. Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти : міф чи реальність? / С. Щудло, О. Заболотна // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 50–56.
 60. Яхонтова Т. В. Навчання англомовної наукової комунікації в сучасному освітньому контексті // Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Т. В. Яхонтова. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 346–354.
 61. Nesterova M. Evropean cognitive practices of social cohesion development in the ukranian educational dimension = Європейські когнітивні практики розвитку соціальноїзгуртованості в українському освітньому просторі / М. Nesterova // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 77–83.
 62. Nesterova M. Implementation of eu values in the Ukrainian educational dimension : intercultural dialog and social cohesion development = Імплементація європейських цінностей в український освітній простір : розвиток соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу / М. Nesterova // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 44–52.