Якісна економічна освіта – основа динамічного розвитку

09.10.2020


Список літератури:

 1. Азаренкова Г. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко, О. Г. Головко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 344 с.
 2. Антошкіна Л. І. Методологія економічних досліджень : підручник / Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. – Київ : Знання, 2015. – 311 с.
 3. Базилевич В. Д. Философия экономики. История / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. – Киев : Знання ; Москва : Рыбари, 2011. – 927 с.
 4. Буяк Р. Р. Економіка починається з потреб / Р. Р. Буяк, Б. Ю. Куждеба // Економіка в школах України. – 2019. – № 12. – С. 14–17.
 5. Венгер В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 432 с.
 6. Волгин Н. А. Кейз-стади в подготовке экономистов и менеджеров : учеб. для вузов / Н. А. Волгин, Ю. Г. Одегов, О. Н. Волгина. – Москва : Дашков и К, 2004. – 440 с.
 7. Глушко Т. Філософські засади випереджальної економічної освіти / Т. Глушко // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 22–28.
 8. Гребенюк Л. М. Використання моделювальних вправ на уроках економіки / Л. М. Гребенюк // Економіка в школах України. – 2019. – № 4. – С. 10–12.
 9. Гриньова Л. А. Застосування відсотків у банківській справі / Л. А. Гриньова // Економіка в школах України. – 2019. – № 8. – С. 18–19.
 10. Данильченко Н. М. Стимулювання персоналу фірми / Н. М. Данильченко, М. Шумська // Економіка в школах України. – 2019. – № 5. – С. 13–18.
 11. Економическая психология : социокультурный подход / под ред. И. В. Андреевой. – СПб : Питер, 2000. – 512 с. : ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 12. Економіка : програми курсів за вибором : спецвипуск / укладачі : Р. В. Гладковський, Н. І. Забуга // Економіка в школах України. – 2019. – № 10. – 64 с.
 13. Економічний універсум : метафізика пізнання : матеріали Регіональної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 25 квітня 2012) : до 80-тої річниці від заснування університету / ред. кол. : І. Г. Брітченко, В. Г. Саєнко, Г. В. Саєнко. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 400 с.
 14. Захарчин Г. Особливості викладання економічних дисциплін у сучасних реаліях / Г. Захарчин // Вища школа. – 2019. – № 10. – С. 45–54.
 15. Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75 : історія та сучасність / А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Т. Гайдай, І. Назаров // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 7–17.
 16. Коваленко Д. І. Гроші та кредит : теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 352 с.
 17. Ковтун О. І. Стратегія підприємства : практикум : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 308 с.
 18. Косянчук Т. Ф. Прогнозування та мікроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук. В. В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 296 с.
 19. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 416 с.
 20. Лагутін В. Д. Людина і економіка: соціекономіка : навч. посіб. для вузів / В. Д. Лагутін. – Київ : Просвіта, 1996. – 336 с.
 21. Махамат С. В. Про електронні платежі та пластикові картки / С. В. Махамат, Огу Стефні // Економіка в школах України. – 2019. – № 8. – С. 24–27.
 22. Мельник К. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики / К. Мельник // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 57–64.
 23. Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі : матеріали Шостої щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (м. Дніпропетровськ, 17–19 лютого 2005 р.) / відп. за вип. І. А. Бєляєва. – Київ : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 154 с.
 24. Методика викладання основ підприємництва : конспекти лекцій з практикумом / за заг. ред. В. К. Сидоренка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. – 216 с.
 25. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича. – Київ : Поліграф плюс, 2016. – 80 с.
 26. Мокринська О. П. Календарно-тематичне планування у 2019/2020 навч. році : 10–11 клас : профільний рівень / О. П. Мокринська // Економіка в школах України. – 2019. – № 8. – С. 5–17.
 27. Назаренко Т. Г. Прикладна економіка : програма курсу за вибором для учнів 10 класу / Т. Г. Назаренко // Економіка в школах України. – 2019. – № 11. – С. 25–29.
 28. Нестуля О. Моделювання дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів у сучасному університеті / О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононець // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 55–71.
 29. Організація та методика економічного аналізу : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. ; заг. ред. та передмова Т. Д. Косова. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 528 с.
 30. Оспіщев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255 с. – (Серія «Вища освіта ХХІ століття»).
 31. Повний гід по ВВП. ВВП – що це таке, як його рахують та чим його можна замінити / за матеріалами https://businessvsews.com.ua // Економіка в школах України. – 2019. – № 9. – С. 2–11.
 32. Савченко В. Реалії національної економіки та її перспективи : зміни у навчальному процесі / В. Савченко, В. Стойка // Вища школа. – 2020. – № 4. – С. 81–94.
 33. Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : кол. монографія / Т. В. Говорун, Н. М. Дембицька та ін. ; за наук. ред. В. В. Москаленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 206 с.
 34. Сулима Н. М. Креативний підхід до написання бізнес-плану / Н. М. Сулима // Економіка в школах України. – 2019. – № 12. – С. 4–13.
 35. Сучасна економічна освіта : Україна і Болонський процес / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2006. – 326 с.
 36. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор : кол. монографія / М. І. Лазарєв, І. В. Шерстньова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 128 с.
 37. Українсько-польський проект. Уроки з підприємницьким тлом : досвід учителів м. Сміли Черкаської області : спецвипуск / автор-укладач Л. А. Івченко // Економіка в школах України. – 2019. – № 7. – 64 с.
 38. Фінансова грамотність : збірник завдань : 10 клас / укладач Л. А. Івченко // Економіка в школах України. – 2019. – № 3. – С. 14-1–14-4 ; № 4. – С. 12-1–12-8 ; № 5. – С. 12-1–12-8.
 39. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. О. І. Школьник. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 368 с.
 40. ХХІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки : завдання та відповіді : спецвипуск / автор-укладач Н. С. Вавдіюк // Економіка в школах України. – 2019. – № 6. – 64 с.
 41. ХХІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки в Білій Церкві / Н. С. Вавдіюк, О. М. Бурлака, Н. Д. Носик, А. І. Довгань // Економіка в школах України. – 2019. – № 5. – С. 2–6.
 42. Цимбал Л. І. Інтелектуальний потенціал розвитку економіки у глобальному середовищі : український контекст / Л. І. Цимбал // Економіка України. – 2019. – № 1. – С. 34–46.
 43. Чернега Е. А. Формирование профессиональной компетентности бакалавра-преподавателя практического обучения в области экономики в высшем учебном заведении / Е. А. Чернега. – Бердянск : БГПУ, 2014. – 230 с.
 44. Шубіна С. В. Стратегічний аналіз : практикум : навч. посіб. / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 217 с.