Йоффе Абрам Федорович (1880-1960) – 140 років з дня народження

26.10.2020


Список літератури:

 1. Воспоминания об А. Ф. Иоффе / ред. кол. : В. П. Жузе, А. В. Иоффе, В. А. Иоффе и др. – Ленинград : Наука, 1973. – 252 с.
 2. Иваненко Д. Д. Абрам Федорович Иоффе / Д. Д. Иваненко // Основатели советской физики. – Москва : Просвещение, 1970. – С. 109–134 с.
 3. Иоффе А. Ф. О физике и физиках : статьи, выступления, письма / А. Ф. Иоффе. – Ленинград : Наука, 1985. – 544 с.
 4. Иоффе А. Ф. Полупроводники в современной физике / А. Ф. Иоффе. – Ленинград : АН СССР, 1954. – 356 с.
 5. Иоффе А. Ф. Физика полупроводников / А. Ф. Иоффе. – Ленинград : АН СССР, 1957. – 492 с.
 6. Кордун Г. Г. Радянські фізики / Г. Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 53–54.
 7. Кудрявцев П. С. Курс истории физики : учеб. пособие / П. С. Кудрявцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1982. – С. 385–386.
 8. Томашек В. М. Йоффе Абрам Федорович / В. М. Томашек // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. : І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 627–628.
 9. Храмов Ю. А. Физики : биографический справочник / Ю. А. Храмов ; под ред. А. И. Ахиезера. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1983. – С. 120–121.

 

Електронні ресурси:        

 1. Анатичук Л. Лебедина пісня академіка Йоффе / Л. Анатичук [ Електронний ресурс] // ZN, UA. – Режим доступу: https://zn.ua/ukr/science/lebedina_pisnya_akademika_yoffe.html. – Дата перегляду: 23.10.2020.
 2. Иоффе Абрам [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/11830/. – Дата перегляду: 23.10.2020.
 3. Йоффе Абрам Федорович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Дата перегляду: 23.10.2020.
 4. Сонин А. С. Черные дни академика Иоффе / А. С. Сонин [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/son94vr.htm. – Дата перегляду: 23.10.2020.